संपर्क

विश्वास किंवा विश्वास संबंधित कोणत्याही गतिविधी काही अतिरिक्त माहिती व्यक्ती मे खालील पत्त्यावर विश्वस्त / अधिकारी संपर्कात राहू शकतात

कार्यालयिन पत्ता

प. पू. सद् गुरूनाथ श्री. काका महाराज सेवा परिवार

सद्गुरूकृपा, सर्व्हे नं. १०/११,

प्लॅाट नं. २३ शाहू कॅालनी, लेन नं.७, कर्वेनगर,

पूणे – ४११ ०५२


पत्रव्यवहारासाठी पत्ता

प. पू. सद् गुरूनाथ श्री. काका महाराज सेवा परिवार

सद्गुरूकृपा, सर्व्हे नं. १०/११,

प्लॅाट नं. २३ शाहू कॅालनी, लेन नं.७, कर्वेनगर,

पूणे – ४११ ०५२


संकेत स्थळ

info@shrikakamaharajsewaparivar.org