आगामी उपक्

आगामी उपक्र

फणसराई वस्तीचा विकास

ठिकाण : हिवसेवाडा, महाल, नाग
वेळ : 16:28:00

न्यासातर्फे दि. २७ १२ २००९ रोजी मोफत वस्त्र वाटपाचे कार्य हाती घेण्यात आले. गरीब व गरजू लोक, की ज्यांना घालावयास नीट कपडे नाहीत, अशा लोकांना मदत म्हणून सदर कार्य करण्यात आले. सद्गुरू श्री. काका महाराजांच्या आज्ञेनुसार विश्वस्तांनी सर्व भक्त वर्गास केलेल्या आवाहनाला साद देउन भक्तांनी त्यांचेकडील चांगले कपडे धुवून व ईस्त्री करून न्यासा कडे सुपूर्त केले. श्री. व सौ. मोहीते, (विश्वस्त) यांनी निर्देशित केलेल्या माण (ता. मुळशी, जि. पुणे) या गावी, तेथील गरीब व गरजू लोकांना हे कपडे वाटण्यात आले. तेथे सद्गुरू श्री. काका महाराजांच्या कार्याची माहीती देण्यात आली. कपडे वाटप या कार्याचा तेथील स्त्री, पुरूष व लहान मुले यांनी लाभ घेतला.